Regulamin


Windykator.online jest publiczną platformą ogłoszeń zawierającą oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczanych przez użytkowników portalu i zweryfikowanych przez administratorów. Portal windykator.online w części zawierającej oferty sprzedaży wierzytelności jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników.

§ 1. Definicje stosowane w niniejszym regulaminie

1.1. Regulamin – przyjęty i uchwalony decyzją Prezesa Zarządu Windykator Online Sp. z O.O. Regulamin platformy wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami.

1.2. Windykator.Online – Windykator Online sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Waryńskiego 46 A/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732298, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 180200zł, NIP 9571106110

1.3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile przepisy prawne przyznają jej zdolność prawną.

1.4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszego Regulaminu jest mowa o portalu lub portalu internetowym należy przez to rozumieć portal windykator.online.

1.5. Wierzytelność – przysługujące Wierzycielowi wymagalne uprawnienie do domagania się od Dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego.

1.6. Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile przepisy prawne przyznają jej zdolność prawną, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.

1.7. Dług – ciążący na Dłużniku prawnie udokumentowany obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego potwierdzony min.:

  • rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych,
  • fakturą VAT,
  • prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pisemnym oświadczeniem Dłużnika o uznaniu długu.

1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, skutkującą powstaniem Długu.

1.9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy obowiązującego prawa nadają zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

1.10. Działalność gospodarcza – zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

1.21. Administratorem odpowiedzialnym za zarządzenie portalem jest Windykator Online sp. z o.o. ul. Waryńskiego 46 A/1, 80-242 Gdańsk NIP: 9571106110, KRS: 0000732298.

1.22. Administratorem danych osobowych Wierzycieli jest Windykator Online sp. z o.o. ul. Waryńskiego 46 A/1, 80-242 Gdańsk NIP: 9571106110, KRS: 0000732298.

1.23. Administratorami danych osobowych Dłużników są Wierzyciele.

1.24. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z powierzeniem Administratorowi przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych Dłużnika w celu, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 2 Regulamin

2.1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, który wraz z umowami dotyczącymi poszczególnych zarejestrowanych użytkowników portalu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa określa prawa i obowiązki użytkowników portalu oraz administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z portalu.

2.2. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia rejestrującemu się użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zmiana regulaminu

3.1. Windykator Online może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, powiadamiając użytkowników o zaistnieniu zmian poprzez informacje na stronach internetowych portalu.

3.2. W razie zmiany Regulaminu, która powoduje zwiększenie obowiązków lub zmniejszenie praw użytkowników, Regulamin wchodzi w życie z chwilą powiadomienia użytkowników o zaistnieniu zmian, przy czym użytkownicy nie wyrażający zgody na takie zmiany mają prawo rozwiązać umowę z Windykator Online sp. z o.o. w terminie 30 dni od daty zamieszczenia nowego Regulaminu na stronach internetowych portalu, ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do Regulaminu.

3.3. Windykator Online sp. z o.o. może również wprowadzić automatyczną opcję akceptacji i zmian do Regulaminu. Odmowa akceptacji nowego Regulaminu będzie tożsama z rozwiązaniem umowy z Windykator Online sp. z o.o.

§ 4 Zamieszczanie informacji o sprzedaży wierzytelności

4.1. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wierzyciela na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym użytkownikom Portalu.

4.2. Dane osobowe Wierzyciela dostępne są tylko dla innych zarejestrowanych użytkowników Portalu, na co Wierzyciel wyraża zgodę.

4.3. Administrator Portalu ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć informację o sprzedaży wierzytelności (rekord).

§ 5 Odpowiedzialność

5.1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług Portalu , jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności niezależnych od administratora (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania Portalu (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).

5.2. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanych użytkowników za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o sprzedaży wierzytelności w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

5.3. Zarejestrowany użytkownik, który zamieścił informację o sprzedaży wierzytelności, odpowiada za wszelkie roszczenia, jakie zostałyby skierowane przeciwko administratorowi Portalu z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem przez zarejestrowanego użytkownika nieprawdziwych danych dotyczących samego Dłużnika, bądź jego długu.

§ 6 Procedura reklamacyjna.

6.1. Windykator Online zapewnia, że zarejestrowanemu użytkownikowi – Wierzycielowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych administratorowi. Prawo to realizuje się przez opcję aktualizacja danych.

6.2. Windykator Online zapewnia, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej ogólnodostępne informacje o sprzedaży wierzytelności. Prawo dostępu Windykator Online realizuje poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do części zawierającej informacje o sprzedaży wierzytelności. Prawo poprawienia danych Windykator Online realizuje poprzez prawo złożenia wniosku do administratora Portalu z żądaniem ich poprawienia. O złożeniu żądania administrator powiadamia niezwłocznie Wierzyciela. Brak ustosunkowania się Wierzyciela do żądania w terminie 3 dni roboczych uprawnia administratora Portalu do poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika lub do usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności. W razie uznania przez Wierzyciela żądania Dłużnika, administrator niezwłocznie poprawia dane osobowe Dłużnika, chyba, że Wierzyciel uczynił do samodzielnie poprzez opcję aktualizacji danych. W razie odmowy Wierzyciela poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika, administrator może zawiesić daną ofertę sprzedaży wierzytelności.

6.3. Dłużnikowi przysługuje prawo złożenia zastrzeżenia w stosunku do treści rekordu w zakresie obejmującym Dług. O złożeniu zastrzeżenia Administrator Portalu powiadamia Wierzyciela w terminie 14 dni. W przypadku, gdy żądanie nie spełnia warunków formalnych, tj. nie ma charakteru pisemnego bądź nie jest umotywowane, administrator pozostawia je bez rozpoznania.

6.4. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny windykator@windykator.online. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Windykator Online. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Windykator Online może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 7 Doręczenia

7.1. Podstawową formą doręczeń w relacjach pomiędzy użytkownikami portalu, jak również w relacjach pomiędzy użytkownikami portalu, a Windykator Online jest droga elektroniczna. Doręczenia odbywają się na adresy elektroniczne przekazane przez użytkowników podczas rejestracji, bądź podczas późniejszej aktualizacji danych bądź na adres elektroniczny do kontaktu z Windykator Online: windykator@windykator.online

7.2. W przypadku zaistnienia konieczności doręczenia kurierskiego przesyłki pocztowej rejestrowanej, doręczenia dokonuje się na adresy podane przez użytkowników w trakcie rejestracji, bądź późniejszej aktualizacji danych. Wszelkie konsekwencje prawne wynikłe z podania nieprawidłowych danych lub istnienia danych nieaktualnych obciążą tego użytkownika, którego dotyczą, w szczególności w zakresie uznania przesyłki za doręczoną.

§ 8 Klauzula salwatoryjna

12.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne lub nieważne strony przyjmują, że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego. Jeżeli okaże się, iż którekolwiek postanowienia regulaminu jest niezgodne z przepisami prawa to w miejsce zapisu nieważnego zastosowanie znajdują właściwe przepisy, a pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 9 Prawo właściwe i sąd właściwy

13.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Windykator Online jest zawsze prawo polskie.

13.2. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Windykator Online będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Windykator Online sp. z o.o.

13.3. Postanowienia § 13 ust. 13.2 nie obowiązują w stosunku do użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3).

Prezes Zarządu Windykator Online sp. z o.o.